วันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

bKnowledge.org